ALGEMENE VOORWAARDEN VAN
Røstig pop-up camping

 

Gevestigd te Utrecht. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Utrecht

Artikel 1
Definities
1. Onder organisator wordt in deze voorwaarden verstaan Røstig Pop-Up Camping of
diegenen die in dienst of namens organisator werken.
2. Onder arrangement wordt in deze voorwaarden verstaan een pasklaar programma (combinatie
van keuze uit diensten en/of voorzieningen en verblijf op het campingterrein) dat door de
organisator wordt aangeboden tegen een vaste prijs per deelnemer of groep deelnemers.
4. Onder (thema)programma wordt in deze voorwaarden verstaan een programma (combinatie van o.a
diensten en/of voorzieningen) dat door de organisator is samengesteld wel of niet naar specifieke
wensen van de deelnemer.
5. Onder deelnemer wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon
die op de aanvangsdatum feitelijk gebruik maakt van een door de organisator geproduceerde
dienst, arrangement of themaprogramma in combinatie met een verblijf op de kampeerplaats van
een vooraf overeengekomen periode. De deelnemer is zowel degene die de overeenkomst met
organisator heeft gesloten alswel degene voor wie de overeenkomst is gesloten.
6. Onder campingterrein wordt verstaan het terrein waar de deelnemers verblijven.
7 Onder huisregels wordt verstaan de regels die gelden op het campingterrein. Deze maken als bijlage
deel uit van deze algemene voorwaarden.
 

Artikel 2
Geldigheid en bekendmaking
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prestaties, verricht door organisator,
mits door de organisator op een duidelijke manier bekend gemaakt voor of bij het sluiten van de
overeenkomst.

Artikel 3
Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen hebben, tenzij uit de aanbieding anders blijkt, een geldigheidsduur van twee
weken, te rekenen vanaf de datum van de aanbieding. Zij zijn gebaseerd op de bij de
aanbieding door de deelnemer verstrekte gegevens.
2. De in de aanbieding genoemde verblijfsduur is geldig tot 14 dagen na factuurdatum. Indien er
binnen die termijn geen betaling van het overeengekomen bedrag heeft plaatsgevonden, dan
heeft organisator het recht om deze verblijfsduur(s) weer vrij te geven.
Alle genoemde prijzen zijn in Nederlandse valuta of in door organisator aangegeven valuta.

Tevens zijn in genoemde prijzen niet inbegrepen reserveringskosten, toeristenbelasting en
heffingen.

Artikel 4
Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst kan op de volgende wijzen totstandkomen:
a. Na het uitbrengen van een aanbieding. In dat geval vindt de overeenkomst plaats indien
de aanbieding door deelnemer voor akkoord ondertekend aan organisator geretourneerd
wordt. Als de aanbieding via internet, meestal via de site, boekingsplatform of via een
emailbericht, wordt aangeboden en door deelnemer voor accoord terug wordt gezonden
via internet.
b. Bij mondelinge opdracht welke door organisator aan deelnemer schriftelijk bevestigd
wordt waarna deelnemer deze bevestiging voor akkoord ondertekend aan organisator
retourneert.
c. Doordat deelnemer een optie neemt op een openstaande verblijfsduur in de
boekings- agenda van de website van organisator of boekingsplatform. Organisator
verstuurt een bevestiging daarvan via internet en deze wordt door deelnemer binnen
drie werkdagen na datum van de bevestiging door organisator voor accoord via internet
teruggezonden.
Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder opgave van redenen, een
reservering niet in behandeling te nemen.
2. Aansprakelijkheid
Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met organisator is hoofdelijk
aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.
Deelname aan arrangement en/of activiteit geschiedt voor risico van deelnemer.
Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van organisator zelf, is organisator niet aansprakelijk
voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die deelnemer lijdt als gevolg van de
deelname of inschrijving van arrangement en/of activiteit georganiseerd door organisator, tenzij en
voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
Het verblijf op het campingterrein en het parkeren bij het campingterrein geschiedt op aanwijzingen
van organisator en is voor eigen risico.
De deelnemer is tegenover organisator aansprakelijk voor schade of enig ander
nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hem, of door hem ”toegelaten” derden.

3. Zekerheidsstelling
De organisator is gerechtigd, alvorens met de nakoming van de overeenkomst voort te gaan,
voldoende zekerheid voor het nakomen der betalingsverplichtingen van de deelnemer te
vorderen. Indien deelnemer in gebreke blijft om hier aan te voldoen, dan is organisator
gerechtigd met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).

4. Aanbetaling
Organisator is gerechtigd een aanbetaling te vragen.

5. Prijswijziging
Indien na het sluiten van de overeenkomst doch voor de levering/verrichten van de prestatie
enige wijziging van prijsbepalende factoren optreedt, waaronder begrepen door een eventuele
fabrikant en/of overheid opgelegde prijswijzigingen, alsmede kostprijsverhogende
valutawijzigingen, ook al geschiedt zulks ingevolge bij het sluiten der overeenkomst
voorzienbare omstandigheden, dan zal de wijziging geen invloed hebben op de
overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst.
Indien een wijziging als bovenbedoeld, leidende tot een prijsverhoging, optreedt op een
tijdstip gelegen meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is het risico
voor de deelnemer en heeft de organisator het recht de overeenkomst slechts dan uit te voeren,
indien de deelnemer zich akkoord verklaart met uitvoering onder de gewijzigde
omstandigheden.
6. Schadevergoeding
Organisator is bij de uitvoering van overeenkomsten met deelnemers die kennelijk handelen in
de uitvoering van een beroep of bedrijf nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden,
dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van
andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving, e.d.

7. Opzegging
Indien deelnemer ernstig tekort schiet in zijn verplichtingen welke voortvloeien uit de
overeenkomst, zoals het oneigenlijk gebruik van kleding, meubilair, gebruiksvoorwerpen,
gereedschappen of ander door organisator ter beschikking gestelde materialen, dan heeft
organisator het recht tot onmiddellijke opschorting of staking van haar verplichtingen. Eerst
zal organisator een mondelinge waarschuwing geven, doch indien de deelnemer of deelnemer
hier geen gehoor aan geeft, dan heeft organisator het recht tot onmiddellijke opschorting of
staking van zijn verplichtingen. De overeenkomst zal eerst mondeling door organisator
opgezegd worden welke later schriftelijk bevestigd wordt aan deelnemer. Organisator heeft
recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door deelnemer en/of deelnemer.

9. Klachten
Mocht deelnemer ondanks de zorg en inspanning van organisator toch een gerechtvaardigde
klacht hebben, dan dient deelnemer deze direct aan organisator mee te delen. Organisator moet
dan de gelegenheid krijgen om deze klacht op te lossen. Mocht het niet tot tevredenheid van
deelnemer opgelost worden dan heeft deelnemer tot uiterlijk één maand na uitvoering van het
arrangement of (thema)programma de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij
organisator. Organisator zal deze met de grootste zorg behandelen. Mocht ook dit niet tot een
bevredigende oplossing leiden, dan heeft deelnemer tot uiterlijk drie maanden na uitvoering
van het arrangement de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de
Geschillencommissie Recreatie in Den Haag dan wel de klacht voor te leggen aan de volgens
de wet bevoegde rechter. De beslissing van deze instanties heeft de kracht van een bindend advies.

10. Afwijking (thema)programma
Organisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige
omstandigheden. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de deelnemer de
wijziging(en) afwijzen. Als de wijziging één of meer niet-wezenlijke punten betreft kan de
deelenemer de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan
geringe betekenis strekt.

Artikel 5
Overmacht
In geval van overmacht zullen partijen elkaar nog gedurende een redelijke termijn na de
overeengekomen verblijfsduur de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen.
Na genoemde termijn kan de overeenkomst op verzoek van de wederpartij van degene die zich
op overmacht beroept ontbonden worden verklaard.

Artikel 6
1. Betaling
Elke overeenkomst geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto contant bij het sluiten
van de overeenkomst. In geval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn maximaal
14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
De deelnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. Wanneer de
factuur veertien dagen na factuurdatum nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de
deelnemer verplicht aan organisator vanaf dat tijdstip tot de volledige betaling een vergoeding
wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde
factuurbedrag.
Organisator is na verloop van de hierboven bedoelde termijn van veertien dagen bevoegd zonder
nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.
Indien organisator daartoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar
redelijkheid voor rekening van de deelnemer.
Deze kosten zullen ten minste 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van
€ 150,== bedragen.
De gehoudenheid tot betaling volgt uit het enkele feit van de aanschrijving door de derde
incasseerder, echter slechts indien de deelnemer hiervoor reeds door organisator tot betaling is
gemaand.
Bij gerechtelijke invordering, waaronder faillissementsaanvrage, blijft de deelnemer naast de
gerechtelijke kosten tevens de rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

2. Opschorten betalingsverplichting
De deelnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden
dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de deelnemer
niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de
overeengekomen termijn.

 

Artikel 7
Annulering
Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door de deelnemer, is deze een schadevergoeding
verschuldigd van hetgeen deelnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen,
tenzij organisator kan bewijzen dat zijn schade groter is of de deelnemer kan bewijzen dat de
schade kleiner is.
De schadevergoeding is afhankelijk van het aantal dagen tot aan de aanvang van de verblijfsdata,
deze bedraagt:

  • 50 % van de overeengekomen prijs bij annulering tot 6 tot 4 weken voor aanvang van verblijfsdatum.

  • 75 % van de overeengekomen prijs bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang verblijfsdatum.

  • 100 % van de overeengekomen prijs bij annulering tussen 2 weken en 0 dagen voor aanvang van verblijfsdatum.

 

Artikel 8
Geschillen
Behoudens in gevallen waarin de rechter locatie kanton de bevoegde rechter is, zullen geschillen
in eerste instantie worden voorgelegd aan de naar de normale regelen van competentie bevoegde
rechter in het arrondissement Utrecht. Bij uitsluiting is Nederlands recht van toepassing.
Zie tevens de huisregels welke onderdeel van deze algemene voorwaarden zijn.